hitschold-balak-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
BALAK | 2023 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 107 cm
hitschold-kahatael-skulptur-stahl-geschweisst
KAHATAEL | 2023 | Stahl geschweißt | H ca. 130 cm
hitschold-oshaliah-skulptur-stahl-geschweisst
OSHALIAH | 2023 | Stahl geschweißt | H ca. 88 cm

hitschold-rahel-skulptur-stahl-geschweisst
RAHEL | 2023 | Stahl geschweißt | H ca. 82 cm
hitschold-rahel-skulptur-stahl-geschweisst
RAHEL | 2023 | Stahl geschweißt | H ca. 82 cm
hitschold-butterfly-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
BUTTERFLY | 2012 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 30 cm
hitschold-man-in-the-boat-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
MAN IN THE BOAT | 2012 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 35 cm
hitschold-nut-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
NUT | 2012 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 32 cm

hitschold-baal-lotus-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
BAAL | LOTUS | 2021 | Stahl geschweißt
hitschold-winged-victory-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
WINGED VICTORY | 2020 | Stahl geschweißt | H ca. 90 cm
hitschold-cathedral-of-waves-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
CATHEDRAL OF WAVES | 2017 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 70 cm
hitschold-lilith-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
LILITH | 2017 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 80 cm

hitschold-genezareth-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
GENEZARETH | 2015 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 74 cm
hitschold-drei-koenige-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
DREI KÖNIGE | 2015 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 66 cm
hitschold-ghost-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
GHOST | 2015 | Stahl geschweißt | H ca. 68 cm

hitschold-daat-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
DAAT | 2012 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 50 cm
hitschold-princess-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
PRINCESS | 2020 | Stahl geschweißt | H ca. 127 cm
hitschold-zeitgeist-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
ZEITGEIST | 2019 | Stahl geschweißt | H ca. 87 cm
hitschold-victor-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
VICTOR | 2020 | Stahl geschweißt | H ca. 118 cm

hitschold-walk-on-water-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
WALK ON WATER | 2021 | Stahl geschweißt | H ca. 94 cm
hitschold-verwandlung-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
VERWANDLUNG | 2021 | Stahl geschweißt | H ca. 94 cm
hitschold-akanthus-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
AKANTHUS | 2020 | Stahl geschweißt | H ca. 90 cm

hitschold-antilope-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
ANTILOPE | 2015 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 68 cm
hitschold-flying-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
FLYING | 2015 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 65 cm
hitschold-ankh-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
ANKH | 2015 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 57 cm

hitschold-auriel-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
AURIEL | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 40 cm
hitschold-lakum-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
LAKUM | 2022 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 45 cm
hitschold-gabriel-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
GABRIEL | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 60 cm

hitschold-veshariah-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
VESHARIAH | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 33 cm
hitschold-licht-in-der-sonne-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
LICHT IN DER SONNE | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 60 cm
hitschold-mitzrael-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
MITZRAEL | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 40 cm
hitschold-nikodemon-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
NIKODEMON | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 40 cm

hitschold-vehuiah-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
VEHUIAH | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 43 cm
hitschold-fly-away-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
YACHID | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 50 cm
hitschold-spiel-im-licht-der-tiefe-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
SPIEL IM LICHT DER TIEFE | 2021 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 47 cm

hitschold-koenigin-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
KÖNIGIN | 2012 | Stahl geschmiedet/geschweißt
hitschold-moench-prinz-sonnenreigen-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
MÖNCH | PRINZ | SONNENREIGEN | 2003 | Stahl geschmiedet/geschweißt

hitschold-ben-emon-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
BEN EMON | 2008 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 80 cm
hitschold-ot-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
OT | 2022 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 80 cm
hitschold-hazel-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
HAZEL | 2008 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 80 cm

hitschold-zohorachim-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
ZOHORACHIM | 2007 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 35 cm
hitschold-ot-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
OT | 2007 | Stahl geschmiedet | H ca. 25 cm
hitschold-talahar-skulptur-stahl-geschmiedet-geschweisst
TALAHAR | 2007 | Stahl geschmiedet/geschweißt | H ca. 30 cm